Навчальні курси з юдаїки

Мови:

 • Іврит

Курс передбачає поглиблене вивчення граматики івриту, розвиток мовленнєвих навичок до рівня, що надає змогу підтримувати вільну бесіду на суспільно-побутові теми; навичок усного й письмового літературного перекладу; навичок роботи з текстом задля орієнтування в ізраїльському сегменті Інтернету, читання зі словником ізраїльської періодики і художньої літератури, класичних текстів та архівних документів. Упродовж курсу формуватимуться й навички сприйняття текстів на слух, що дозволить розуміти сучасні художні й анімаційні фільми мовою іврит та програми ізраїльського телебачення.

 • Їдиш

Курс передбачає вивчення граматичних і лексичних основ мови їдиш, а також набуття студентами активних навичок читання, письма та мовлення. Протягом навчання студенти матимуть можливість ознайомитися з історією мови і культурними надбаннями єврейського народу, створеними мовою їдиш. Наприкінці курсу планується читання оригінальних документів і рукописів мовою їдиш з тим, аби студенти могли в подальшому застосовувати мову у своїх наукових дослідженнях.

 • Арамейська мова (вибірково)

Курс передбачає ознайомлення з основними особливостями арамейської мови, що використовувалася в юдейському середовищі в біблійну, постбіблійну і талмудичну епоху. У рамках курсу читаються арамейські уривки з Танаху, тарґумів, кумранських текстів і Талмуду. 

 

Історія:

 • Вступ до юдаїки

Засвоєння студентами основних понять і процесів, пов’язаних з виникненням і становленням юдаїки як галузі знання; орієнтування в єврейських історичних джерелах і дослідженнях; розуміння місця юдаїки в широкому контексті сучасної світової науки.

 • Етногеографія єврейського світу
 • Єврейська палеографія

Курс покликаний ознайомити студентів зі специфікою єврейської палеографії від давнини до ХХ ст. велику увагу приділено вивченню особливостей ашкеназького письма і ашкеназького курсиву.

 • Історія євреїв Східної Європи: Раннє Середньовіччя

Курс присвячено етнічній і політичній історії юдеїв-прозелітів тюркського походження в добу раннього Середньовіччя, відомих під традиційною назвою «хозари». Мета курсу – показати історію юдейських громад Східної Європи та Північного Кавказу в період існування Хозарського каганату – першої імперії на заході Євразійського степу напередодні виникнення держави русь. Умовно курс поділено на дві частини: доюдейську та юдейську історію хозар. У першій частині розглядається проблема походження хозар, становлення держави Хозарський каганат, арабо-хозарські війни тощо. друга частина є головною, оскільки в ній головну увагу приділено питанням часу й обставин прийняття хозарами юдаїзму, релігійної толерантності хозар, системи двовладдя в каганаті, взаєминам хозар із християнською візантією та руссю, проблемі участі хозар в етноґенезі євреїв Східної Європи та Кавказу та ін. важливе місце у викладанні курсу посідають також питання джерелознавчої бази хозарознавчих студій та історіографії хозарського питання. 

 • Історія євреїв України

Курс присвячений ознайомленню студентів з історією єврейства на території сучасної України від перших згадок про появу юдейських громад у грецьких містах Північного Причорномор’я до сьогодення. цій меті слугуватимуть семінари, під час яких студенти зможуть проаналізувати відповідні епіграфічні та археографічні джерела (переклади написів на надгробках, листи, записи в актових книгах, судові документи, єврейські хроніки часів Хмельниччини тощо).

 • Українсько-єврейські взаємини у ХХ столітті

Курс присвячений становищу євреїв на українських землях у ХХ столітті, міжнаціональним взаєминам, участі євреїв у революційних подіях, єврейських і неєврейських політичних партіях, культурному житті тощо. Окрема увага приділяється впливу Голокосту на міжнаціональні взаємини, зокрема в країнах проживання української та єврейської діаспор, а також спробам налагодження діалогу і співробітництва між громадами.

 • Історія Голокосту та антисемітизму

розкривається зміст основних історіографічних концепцій та наявних суспільно-політичних міфологем, пов’язаних з антисемітизмом та Голокостом. Історія Голокосту розглядається в контексті ідеологічної та політичної боротьби XIX – першої половини ХХ ст. Фактографія і хронологія Голокосту висвітлюється в системному вигляді, з основною увагою до процесів і інституцій, а не до окремих подій. Голокост на українських землях подано у контексті подій, що відбувалися на всіх окупованих Третім Райхом землях, а також у державах-союзниках нацистської Німеччини. Окрему увагу приділено міжнаціональним стосункам на українських землях напередодні та під час другої світової війни.

 • Історія сіонізму і Держави Ізраїль

Сіонізм, його витоки та історична зумовленість, причини сприйняття/неприйняття єврейськими громадами, ставлення до нього правлячих еліт Європи. Зв’язок єврейського національного руху з європейськими рухами ХІХ ст. Становище єврейських громад Ерец-Ісраель до і після Першої світової війни – в умовах алії та національного руху в період британського мандата. Політичний, соціально-економічний і культурний розвиток держави Ізраїль, особливості формування основних векторів її зовнішньої політики. Арабо-ізраїльський конфлікт і питання «окупованих територій». Провідні тенденції сучасного розвитку Ізраїлю і специфічні риси повсякденного життя ізраїльтян. 

 • Історія євреїв мусульманського Сходу

Курс присвячено історії єврейських громад в мусульманських країнах з 6-7 ст. по 1918 р. Хронологічні межі курсу обумовлені тим, що майбутнє відносин мусульман з арабами вже було обумовлено подіями передісламського періоду. Закінчується курс аналізом подій, що призвели до падіння Османської імперії, султан якої був останнім халіфом мусульман-суннітів. Протягом курсу буде проаналізоване положення євреїв в Омейадському та Аббасидському халіфатах, в мусульманській Іспанії, Сельджуцькому султанаті, державах Аюбідів та мамлюків,, в Османській імперії, державах Газневідів, Хулагуїдів тощо. З огляду на це буде подано стан культурного життя в єврейських громадах мусульманських країн. У підсумку студенти мають порівняти становище євреїв в мусульманських країнах із положенням євреїв в християнській Європі.

 

Релігія:

 • Історія юдаїзму

Курс присвячений історії юдаїзму від ТаНаХу до сьогодення, його класичним текстам, доктринам, літургіці, контактам з іншими релігіями, напрямам і відгалуженням, сучасному стану в державі Ізраїль та інших країнах світу тощо.

 • Біблійна текстологія

Базові принципи текстологічного дослідження танахічних (старозаповітних) текстів в юдейській та християнській традиціях. основні джерела біблійного тексту: масоретський текст, самаритянське П’ятикнижжя, давні переклади (Септуагінта, тарґуми тощо). джерелознавчий і едиційний аспекти текстологічного дослідження Танаху, історії біблійного тексту та текстуальній критиці. Загальні принципи текстології та історії її розвитку як окремої дисципліни.

 • Біблійна археологія
 • Єврейсько-християнські взаємини: від полеміки до діалогу

У рамках курсу розглядається історія полеміки й діалогу між юдаїзмом і християнством, починаючи від виникнення останнього і до нашого часу. Під час курсу розглядаються і аналізуються відомі тексти, що лишили сліди як означеної полеміки, так і навпаки – прагнення покращити взаємини двох релігій. окрему увагу приділено працям патристів, талмудичній літературі, середньовічним диспутам, ІІ ватинському собору тощо.

 • Хасидизм: історія та віровчення

Єврейські рукописи. Єврейські рукописи в Україні. Єврейські книги і єврейське книгодрукування в Східній Європі та Україні зокрема. Різновиди єврейських друкованих книг. Сучасні дослідження єврейських книг і манускриптів та методики, що використовуються. 

 

Мистецтво та культура:

 • Матеріальна культура євреїв Східної Європи

Курс ознайомлює студентів із особливостями єврейських пам’яток, представляє великий обсяг наочного матеріалу, узагальнює дослідження єврейської культури та мистецтва, включає базові знання з історії єврейських громад Східної Європи, єврейської традиції, релігії, побуту.

 • Історія єврейського мистецтва

Курс присвячено історії єврейського мистецтва ХІХ–ХХ ст., головно в Східній і Західній Європі, а також у державі Ізраїль, основним напрямам, їхнім характерним рисам, тенденціям, місцю і значенню в історії світового мистецтва.

 • Історія єврейського музеєзнавства

Курс присвячений історії заснування і розвитку єврейських музеїв в Європі, США, Ізраїлі, ознайомленню з різноманітними підходами і практиками щодо створення і функціонування єврейських музеїв на прикладі Нью-Йорка, Лондона, Берліна, Єрусалима, Тель-Авіва, Будапешта, Варшави, Києва, Чернівців тощо.

 • Архівно-музейно-бібліотечна практика

Наукове опрацювання матеріалів єврейської рукописної і друкованої спадщини в українських архівах та бібліотеках.